q Johtoryhmä menestystekijänä - Conmentor Business Coaching

Johtoryhmä luo menestystä

Johtoryhmä johtaa muutosta

”On mahtava nähdä se tyytyväisyys, joka huokuu johtoryhmän jäsenten kasvoilta ja kuulla niitä sanoituksia, kuinka he pääsevät paremmin eteenpäin.”

Management
edellä

Coachingin työkaluilla ja näkökulmalla voi tehokkaasti tarkastella ja kehittää esimerkiksi prosessien, rakenteiden tai strategian johtamista.

Jokaisella johtoryhmällä on omat haasteensa, joiden ratkaisemisessa valmiit pakettiratkaisut eivät toimi. Se tulee sitoutua omien haasteidensa ja ongelmiensa ratkomiseen – jo ajankäytön vuoksi!

Oleellista on tehdä näkyväksi tärkeät kitkaa aiheuttavat haasteet, vielä tärkeämpää on se millä tavalla vaikeita asioita ja ääneen lausumattomia haasteita ratkotaan yhdessä johtoryhmän kanssa.

Johtoryhmän on pystyttävä suuntaamaan omaa toimintaansa niin, että tärkeille asioille saadaan käyttöön se aika ja ne voimavarat, joita hyvät päätökset vaativat yhtiön menestymiseksi.

Usein johtoryhmän lisäksi on tarvitaan myös yksittäisten jäsenten coachausta!

Muutoksen johtaminen ja siihen liittyvät kehityskohteet kuten

 • Ääneen lausumattomat asiat.
 • Haasteet ja kitkatekijät johtoryhmässä tai sen ulkopuolella.
 • Vahvat näkemykset vetävät eri suuntiin.
 • Tarvitaan yhteinen ymmärrys tavoitteista, keinoista, tehtävistä ja vastuista.
 • Johtoryhmän kokoonpanon muutokset

On tärkeä saada johtoryhmä tekemään asioita yhdessä. Yksikin vahva henkilö saattaa tietämättään luoda tarpeetonta kitkaa yhteistyöhön. Henkilön piintyneet tavat ja vahva usko omien mielipiteiden ylivoimaisuuteen luovat turhautuneisuutta muissa johtoryhmän jäsenissä.

Johtoryhmä ei saa olla vain omien vastuualueiden raportointialusta. Keskeistä on kokonaisuuden hahmottaminen samalta tasolta kuin toimitusjohtaja. Johtoryhmän jäsenet eivät siis tue toimitusjohtajaa vaan he johtavat yritystä yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Tämä niin sanotun ”Toisen Hatun – johtoryhmänä johtamisen” ymmärtäminen on perustavan laatuinen ero ns. raportoivan johtoryhmän roolin verrattuna. 

Uudistumiskykyinen johtoryhmä kykenee muodostamaan yhteisen tilannekuvan ja sen pohjalta tekemään päätöksiä, ratkomaan ongelmia, kehittämään yhtiötä ja tekemään mitattavia tuloksia.

Muutoksen asiantuntija

Kokenut asiantuntija oivalluttaa uusia näkökulmia ja auttaa siten johtoryhmää tekemään oikeita ratkaisuja haastavissa tilanteissa.

Kaksi hattua

Oma hattu

 • Jokaisen johtoryhmäläisen henkilökohtaisen kasvun tukeminen itsetuntemusta ja vahvuuksia vahvistamalla.
 • Sitoutumisen vahvistaminen johtoryhmän jäsenenä toimimiseen, rakentavaan vuorovaikutukseen, arvostavaan kohtaamiseen ja toisten potentiaalin kasvattamiseen.
 • Jokainen ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen johtoryhmän dynamiikkaan.

Johtoryhmän hattu

 • Työskentelyn tulee tähdätä yhteiseen johtamiseen, jonka tärkein tehtävä on yhteinen etu. Tämän sisäistämisessä on usein haasteita.
 • Johtoryhmän psykologisen turvallisuuden, luottamuksen kulttuuriin, yhteisöllisyyden, tiimihengen ja vastuuvelvollisuuden kasvattaminen, jotta ryhmästä voi kasvaa toimiva tiimi.
 • Yhteistyön vahvistamiseen liittyvien vastuiden ja tehtävien tarkentaminen.
 • Johtoryhmän työskentelytapojen ja käytäntöjen kehittäminen ja sopiminen.
 • Rakennetaan keskustelukulttuuria, joka mahdollistaa uusia näkökulmia, rakentavaa erimielisyyttä ja out of the box– ajattelua.

Mitä asiakkaani kertovat

Tervetuloa takaisin

Kirjaudu tilillesi